1234545 1659 -15

Kiểu: Cờ úp, 18/5/2024

82 nước, 12 phút : 9 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua