hailc 1598 -12

Kiểu: Cờ úp, 3 tuần trước

44 nước, 8 phút : 8 giây

Quân đen thắng bởi: hết giờ