Li.A 1487 +14
Ngocnghiem 1441 -14

Kiểu: Cờ úp, 3 tuần trước

64 nước, 4 phút : 29 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết