Li.A 1491 -20

Kiểu: Cờ úp, 3 tuần trước

49 nước, 4 phút : 20 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết