Li.A 1471 +12

Kiểu: Cờ úp, 3 tuần trước

37 nước, 3 phút : 2 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết