Kiểu: Cờ úp, 3 tuần trước

94 nước, 13 phút : 21 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết