Kiểu: Cờ úp, 3 tuần trước

130 nước, 21 phút : 7 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua