Kiểu: Cờ úp, 3 tuần trước

46 nước, 4 phút : 51 giây

Quân đen thắng bởi: hết giờ