Phi.Quang 1445 -9
Lontobaba 1596 +9

Kiểu: Cờ úp, 3 tuần trước

91 nước, 12 phút : 49 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua