Kiểu: Cờ úp, 3 tuần trước

30 nước, 2 phút : 16 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết