monhon 1905 -12

Kiểu: Cờ úp, 4 tuần trước

36 nước, 4 phút : 12 giây

Quân đen thắng bởi: hết giờ