Kiểu: Cờ úp, 3 tuần trước

75 nước, 12 phút : 53 giây

Quân đỏ thắng bởi: hết giờ