monhon 1893 -12

Kiểu: Cờ úp, 4 tuần trước

113 nước, 9 phút : 53 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết