Kiểu: Cờ úp, 3 tuần trước

37 nước, 5 phút : 23 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua