Kiểu: Cờ úp, 3 tuần trước

32 nước, 3 phút : 51 giây

Quân đen thắng bởi: hết giờ