Kiểu: Cờ úp, 3 tuần trước

58 nước, 7 phút : 56 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết