monhon 1881 -15
HuynhBaTuan 1900 +15

Kiểu: Cờ úp, 3 tuần trước

29 nước, 1 phút : 44 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua