Kiểu: Cờ úp, 3 tuần trước

38 nước, 4 phút : 34 giây

Quân đen thắng bởi: hết giờ