HuynhBaTuan 1915 -17
monhon 1866 +17

Kiểu: Cờ úp, 3 tuần trước

35 nước, 3 phút : 49 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua