monhon 1883 +17
HuynhBaTuan 1898 -17

Kiểu: Cờ úp, 3 tuần trước

52 nước, 6 phút : 48 giây

Quân đen thắng bởi: hết giờ