monhon 1900 -15
caothudl 1842 +15

Kiểu: Cờ úp, 3 tuần trước

95 nước, 6 phút : 55 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua