monhon 1885 +16
HuynhBaTuan 1881 -16

Kiểu: Cờ úp, 3 tuần trước

114 nước, 11 phút : 58 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết