Quân đỏ 0 0

Kiểu: Cờ tướng, 3 tuần trước

94 nước, 12 phút : 54 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết