Kiểu: Cờ úp, 3 tuần trước

120 nước, 14 phút : 2 giây

Quân đen thắng bởi: hết giờ