cnlamdong02 1509 -24
D36293402 1311 +24

Kiểu: Cờ tướng, 3 tuần trước

63 nước, 6 phút : 56 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết