D36293402 1335 +24
cnlamdong02 1485 -24

Kiểu: Cờ tướng, 3 tuần trước

58 nước, 7 phút : 20 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua