monhon 1897 +12

Kiểu: Cờ úp, 3 tuần trước

113 nước, 11 phút : 55 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết