Kiểu: Cờ úp, 3 tuần trước

28 nước, 2 phút : 41 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua