Kiểu: Cờ úp, 3 tuần trước

42 nước, 4 phút : 54 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua