monhon 1909 +13

Kiểu: Cờ úp, 3 tuần trước

83 nước, 6 phút : 54 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua