monhon 1922 -19

Kiểu: Cờ úp, 3 tuần trước

39 nước, 4 phút : 22 giây

Quân đỏ thắng bởi: hết giờ