Kiểu: Cờ úp, 3 tuần trước

67 nước, 13 phút : 37 giây

Quân đỏ thắng bởi: hết giờ