tmt08 1906 -14
monhon 1940 +14

Kiểu: Cờ úp, 3 tuần trước

78 nước, 7 phút : 48 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua