Quân đen 0 0

Kiểu: Cờ tướng, 3 tuần trước

153 nước, 16 phút : 17 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết