monhon 1950 -18

Kiểu: Cờ úp, 3 tuần trước

72 nước, 5 phút : 31 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết