Kiểu: Cờ úp, 3 tuần trước

69 nước, 7 phút : 6 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua