Kiểu: Cờ úp, 3 tuần trước

35 nước, 3 phút : 18 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết