Kiểu: Cờ úp, 3 tuần trước

40 nước, 2 phút : 34 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua