Kiểu: Cờ úp, 3 tuần trước

33 nước, 2 phút : 29 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua