Kiểu: Cờ úp, 3 tuần trước

37 nước, 4 phút : 9 giây

Quân đỏ thắng bởi: hết giờ