Lontobaba 1690 +14
Updiem 1675 -14

Kiểu: Cờ úp, 3 tuần trước

52 nước, 12 phút : 2 giây

Quân đen thắng bởi: hết giờ