Quân đỏ 0 0

Kiểu: Cờ úp, 2 tuần trước

96 nước, 10 phút : 45 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua