Quân đen 0 0

Kiểu: Cờ úp, 2 tuần trước

53 nước, 7 phút : 37 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua