Quân đỏ 0 0

Kiểu: Cờ úp, 2 tuần trước

23 nước, 4 phút : 23 giây

Quân đỏ thắng bởi: hết giờ