Quân đỏ 0 0

Kiểu: Cờ úp, 2 tuần trước

57 nước, 9 phút : 28 giây

Quân đỏ thắng bởi: hết giờ