Thu67 1561 -17
kittestdomx 1535 +17

Kiểu: Cờ úp, 2 tuần trước

127 nước, 12 phút : 40 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết