kittestdomx 1552 -15
Thu67 1544 +15

Kiểu: Cờ úp, 2 tuần trước

52 nước, 5 phút : 52 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua