Thu67 1559 -17
kittestdomx 1537 +17

Kiểu: Cờ úp, 2 tuần trước

35 nước, 2 phút : 59 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết