kittestdomx 1554 -15
Thu67 1542 +15

Kiểu: Cờ úp, 2 tuần trước

45 nước, 4 phút : 47 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết