Mosala09 1536 0
Quân đỏ 0 0

Kiểu: Cờ úp, 27/5/2024

57 nước, 5 phút : 28 giây

Quân đỏ thắng bởi: hết giờ